Chính sách bảo mật

Ngày có hiệu lực: 18/01/2019


Công ty TNHH Nội thất Hooyouth Quảng Đông ("chúng tôi", "chúng tôi" hoặc "của chúng tôi") vận hành trang web vi.ivycochair.com (sau đây được gọi là "Dịch vụ").

Trang này thông báo cho bạn về các chính sách của chúng tôi liên quan đến việc thu thập, sử dụng và tiết lộ dữ liệu cá nhân khi bạn sử dụng Dịch vụ của chúng tôi và các lựa chọn bạn đã liên kết với dữ liệu đó.

Chúng tôi sử dụng dữ liệu của bạn để cung cấp và cải thiện Dịch vụ. Bằng việc sử dụng Dịch vụ, bạn đồng ý với việc thu thập và sử dụng thông tin theo chính sách này. Trừ khi được định nghĩa khác trong Chính sách Bảo mật này, các điều khoản được sử dụng trong Chính sách Bảo mật này có cùng ý nghĩa như trong Điều khoản và Điều kiện của chúng tôi, có thể truy cập từ vi.ivycochair.com

Định nghĩa

 • Dịch vụ

  Dịch vụ là trang web vi.ivycochair.com do Công ty TNHH Nội thất Hooyouth Quảng Đông điều hành

 • Dữ liệu cá nhân

  Dữ liệu Cá nhân có nghĩa là dữ liệu về một cá nhân đang sống có thể được xác định từ những dữ liệu đó (hoặc từ những dữ liệu đó và thông tin khác thuộc quyền sở hữu của chúng tôi hoặc có khả năng thuộc quyền sở hữu của chúng tôi).

 • Dữ liệu sử dụng

  Dữ liệu sử dụng là dữ liệu được thu thập tự động được tạo ra bởi việc sử dụng Dịch vụ hoặc từ chính cơ sở hạ tầng Dịch vụ (ví dụ: thời lượng của một lượt truy cập trang).

 • Bánh quy

  Cookie là các tệp nhỏ được lưu trữ trên thiết bị của bạn (máy tính hoặc thiết bị di động).

 • Người điều khiển dữ liệu

  Người kiểm soát dữ liệu có nghĩa là thể nhân hoặc pháp nhân (một mình hoặc cùng hoặc chung với những người khác) xác định mục đích và cách thức xử lý hoặc xử lý bất kỳ thông tin cá nhân nào.

  Với mục đích của Chính sách Bảo mật này, chúng tôi là Người kiểm soát Dữ liệu đối với Dữ liệu Cá nhân của bạn.

 • Bộ xử lý dữ liệu (hoặc Nhà cung cấp dịch vụ)

  Bên xử lý dữ liệu (hoặc Nhà cung cấp dịch vụ) có nghĩa là bất kỳ thể nhân hoặc pháp nhân nào xử lý dữ liệu thay mặt cho Bên kiểm soát dữ liệu.

  Chúng tôi có thể sử dụng dịch vụ của các Nhà cung cấp dịch vụ khác nhau để xử lý dữ liệu của bạn hiệu quả hơn.

 • Chủ đề dữ liệu (hoặc Người dùng)

  Chủ thể Dữ liệu là bất kỳ cá nhân sống nào đang sử dụng Dịch vụ của chúng tôi và là chủ thể của Dữ liệu Cá nhân.

Thu thập và sử dụng thông tin

Chúng tôi thu thập một số loại thông tin khác nhau cho các mục đích khác nhau để cung cấp và cải thiện Dịch vụ của chúng tôi cho bạn.

Các loại dữ liệu được thu thập

Dữ liệu cá nhân

Trong khi sử dụng Dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi có thể yêu cầu bạn cung cấp cho chúng tôi một số thông tin nhận dạng cá nhân nhất định có thể được sử dụng để liên hệ hoặc nhận dạng bạn ("Dữ liệu Cá nhân"). Thông tin nhận dạng cá nhân có thể bao gồm, nhưng không giới hạn ở:

 • Địa chỉ email

 • Cookie và dữ liệu sử dụng

Chúng tôi có thể sử dụng Dữ liệu Cá nhân của bạn để liên hệ với bạn bằng các bản tin, tài liệu tiếp thị hoặc quảng cáo và thông tin khác mà bạn có thể quan tâm. Bạn có thể chọn không nhận bất kỳ hoặc tất cả những thông tin liên lạc này từ chúng tôi bằng cách liên hệ với chúng tôi.

Dữ liệu sử dụng

Chúng tôi cũng có thể thu thập thông tin về cách Dịch vụ được truy cập và sử dụng ("Dữ liệu Sử dụng"). Dữ liệu sử dụng này có thể bao gồm thông tin như địa chỉ Giao thức Internet của máy tính của bạn (ví dụ: địa chỉ IP), loại trình duyệt, phiên bản trình duyệt, các trang Dịch vụ của chúng tôi mà bạn truy cập, ngày và giờ bạn truy cập, thời gian dành cho những trang, số nhận dạng thiết bị duy nhất và dữ liệu chẩn đoán khác.

Theo dõi & Dữ liệu Cookie

Chúng tôi sử dụng cookie và các công nghệ theo dõi tương tự để theo dõi hoạt động trên Dịch vụ của mình và chúng tôi nắm giữ một số thông tin nhất định.

Cookie là các tệp có một lượng nhỏ dữ liệu có thể bao gồm một số nhận dạng duy nhất ẩn danh. Cookie được gửi đến trình duyệt của bạn từ một trang web và được lưu trữ trên thiết bị của bạn. Các công nghệ theo dõi khác cũng được sử dụng như báo hiệu, thẻ và tập lệnh để thu thập và theo dõi thông tin cũng như cải thiện và phân tích Dịch vụ của chúng tôi.

Bạn có thể hướng dẫn trình duyệt của mình từ chối tất cả cookie hoặc cho biết khi nào một cookie được gửi đi. Tuy nhiên, nếu bạn không chấp nhận cookie, bạn có thể không sử dụng được một số phần của Dịch vụ của chúng tôi.

Ví dụ về Cookie chúng tôi sử dụng:

 • Cookie phiên. Chúng tôi sử dụng Cookie phiên để vận hành Dịch vụ của mình.

 • Cookie ưu tiên. Chúng tôi sử dụng Cookie Tùy chọn để ghi nhớ các tùy chọn của bạn và các cài đặt khác nhau.

 • Cookie bảo mật. Chúng tôi sử dụng Cookie bảo mật cho các mục đích bảo mật.

Sử dụng dữ liệu

Công ty TNHH Nội thất Hooyouth Quảng Đông sử dụng dữ liệu thu thập được cho các mục đích khác nhau:

 • Để cung cấp và duy trì Dịch vụ của chúng tôi

 • Để thông báo cho bạn về những thay đổi dịch vụ của chúng tôi

 • Để cho phép bạn tham gia vào các tính năng tương tác của Dịch vụ của chúng tôi khi bạn chọn làm như vậy

 • Để cung cấp hỗ trợ khách hàng

 • Để thu thập phân tích hoặc thông tin có giá trị để chúng tôi có thể cải thiện Dịch vụ của mình

 • Để giám sát việc sử dụng Dịch vụ của chúng tôi

 • Để phát hiện, ngăn chặn và giải quyết các vấn đề kỹ thuật

 • Để cung cấp cho bạn tin tức, ưu đãi đặc biệt và thông tin chung về hàng hóa, dịch vụ và sự kiện khác mà chúng tôi cung cấp tương tự như những sản phẩm bạn đã mua hoặc đã hỏi trừ khi bạn đã chọn không nhận thông tin đó

Cơ sở pháp lý để xử lý dữ liệu cá nhân theo Quy định chung về bảo vệ dữ liệu (GDPR)

Nếu bạn đến từ Khu vực Kinh tế Châu Âu (EEA), cơ sở pháp lý Công ty TNHH Nội thất Hooyouth Quảng Đông để thu thập và sử dụng thông tin cá nhân được mô tả trong Chính sách Bảo mật này phụ thuộc vào Dữ liệu Cá nhân mà chúng tôi thu thập và bối cảnh cụ thể mà chúng tôi thu thập.

Công ty TNHH Nội thất Hooyouth Quảng Đông có thể xử lý Dữ liệu Cá nhân của bạn vì:

 • Chúng tôi cần thực hiện hợp đồng với bạn

 • Bạn đã cho phép chúng tôi làm như vậy

 • Việc xử lý là vì lợi ích hợp pháp của chúng tôi và nó không bị quyền của bạn ghi đè

 • Tuân thủ pháp luật

Lưu giữ dữ liệu

Công ty TNHH Nội thất Hooyouth Quảng Đông sẽ chỉ lưu giữ Dữ liệu Cá nhân của bạn chừng nào cần thiết cho các mục đích được nêu trong Chính sách Bảo mật này. Chúng tôi sẽ lưu giữ và sử dụng Dữ liệu Cá nhân của bạn trong phạm vi cần thiết để tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý của chúng tôi (ví dụ: nếu chúng tôi được yêu cầu giữ lại dữ liệu của bạn để tuân thủ luật hiện hành), giải quyết tranh chấp và thực thi các thỏa thuận và chính sách pháp lý của chúng tôi.

Công ty TNHH Nội thất Hooyouth Quảng Đông cũng sẽ giữ lại Dữ liệu sử dụng cho các mục đích phân tích nội bộ. Dữ liệu sử dụng thường được lưu giữ trong một khoảng thời gian ngắn hơn, trừ khi dữ liệu này được sử dụng để tăng cường bảo mật hoặc để cải thiện chức năng của Dịch vụ của chúng tôi hoặc chúng tôi có nghĩa vụ pháp lý phải lưu giữ dữ liệu này trong thời gian dài hơn.

Chuyển dữ liệu

Thông tin của bạn, bao gồm Dữ liệu Cá nhân, có thể được chuyển đến - và duy trì trên - các máy tính nằm bên ngoài tiểu bang, tỉnh, quốc gia của bạn hoặc khu vực tài phán khác của chính phủ, nơi luật bảo vệ dữ liệu có thể khác với luật pháp của bạn.

Nếu bạn ở bên ngoài Trung Quốc và chọn cung cấp thông tin cho chúng tôi, xin lưu ý rằng chúng tôi chuyển dữ liệu, bao gồm Dữ liệu cá nhân, sang Trung Quốc và xử lý ở đó.

Sự đồng ý của bạn đối với Chính sách quyền riêng tư này, sau khi bạn gửi thông tin đó thể hiện sự đồng ý của bạn đối với việc chuyển giao đó.

Công ty TNHH Nội thất Hooyouth Quảng Đông sẽ thực hiện tất cả các bước cần thiết một cách hợp lý để đảm bảo rằng dữ liệu của bạn được xử lý an toàn và tuân theo Chính sách quyền riêng tư này và sẽ không có việc chuyển Dữ liệu cá nhân của bạn cho một tổ chức hoặc quốc gia trừ khi có các biện pháp kiểm soát thích hợp bao gồm cả bảo mật của dữ liệu của bạn và thông tin cá nhân khác.

Tiết lộ dữ liệu

Giao dịch kinh doanh

Nếu Công ty TNHH Nội thất Hooyouth Quảng Đông tham gia vào việc sáp nhập, mua lại hoặc bán tài sản, Dữ liệu Cá nhân của bạn có thể được chuyển giao. Chúng tôi sẽ cung cấp thông báo trước khi Dữ liệu Cá nhân của bạn được chuyển giao và trở thành đối tượng của Chính sách Bảo mật khác.

Tiết lộ để thực thi pháp luật

Trong một số trường hợp nhất định, Công ty TNHH Nội thất Hooyouth Quảng Đông có thể được yêu cầu tiết lộ Dữ liệu Cá nhân của bạn nếu luật pháp yêu cầu làm như vậy hoặc theo yêu cầu hợp lệ của các cơ quan công quyền (ví dụ: tòa án hoặc cơ quan chính phủ).

Yêu cầu pháp lý

Công ty TNHH Nội thất Hooyouth Quảng Đông có thể tiết lộ Dữ liệu Cá nhân của bạn với thiện chí tin rằng hành động đó là cần thiết để:

 • Tuân thủ nghĩa vụ pháp lý

 • Để bảo vệ và bảo vệ quyền hoặc tài sản của Công ty TNHH Nội thất Hooyouth Quảng Đông

 • Để ngăn chặn hoặc điều tra hành vi sai trái có thể xảy ra liên quan đến Dịch vụ

 • Để bảo vệ quyền an toàn cá nhân của người dùng Dịch vụ hoặc công chúng

 • Để bảo vệ khỏi trách nhiệm pháp lý

Bảo mật dữ liệu

Bảo mật dữ liệu của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi nhưng hãy nhớ rằng không có phương thức truyền tải nào qua Internet hoặc phương thức lưu trữ điện tử là an toàn 100%. Mặc dù chúng tôi cố gắng sử dụng các phương tiện được chấp nhận về mặt thương mại để bảo vệ Dữ liệu Cá nhân của bạn, nhưng chúng tôi không thể đảm bảo tính bảo mật tuyệt đối của nó.

Chính sách của chúng tôi về Tín hiệu "Không theo dõi" theo Đạo luật Bảo vệ Trực tuyến của California (CalOPPA)

Chúng tôi không hỗ trợ Không theo dõi ("DNT"). Không theo dõi là một tùy chọn bạn có thể đặt trong trình duyệt web của mình để thông báo cho các trang web mà bạn không muốn bị theo dõi.

Bạn có thể bật hoặc tắt Không theo dõi bằng cách truy cập trang Tùy chọn hoặc Cài đặt của trình duyệt web của bạn.

Quyền bảo vệ dữ liệu của bạn theo Quy định chung về bảo vệ dữ liệu (GDPR)

Nếu bạn là cư dân của Khu vực Kinh tế Châu Âu (EEA), bạn có một số quyền bảo vệ dữ liệu nhất định. Công ty TNHH Nội thất Hooyouth Quảng Đông nhằm thực hiện các bước hợp lý để cho phép bạn chỉnh sửa, sửa đổi hoặc hạn chế việc sử dụng Dữ liệu Cá nhân của bạn.

Nếu bạn muốn được thông báo về những Dữ liệu Cá nhân mà chúng tôi lưu giữ về bạn và nếu bạn muốn xóa dữ liệu đó khỏi hệ thống của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi.

Trong một số trường hợp nhất định, bạn có các quyền bảo vệ dữ liệu sau:

 • Quyền truy cập hoặc thông tin chúng tôi có về bạn. Bất cứ khi nào có thể, bạn có thể truy cập hoặc yêu cầu xóa Dữ liệu Cá nhân của mình trực tiếp trong phần cài đặt tài khoản của bạn. Nếu bạn không thể tự thực hiện các thao tác này, vui lòng liên hệ với chúng tôi để hỗ trợ bạn.

 • Quyền sửa sai. Bạn có quyền sửa thông tin của mình nếu thông tin đó không chính xác hoặc không đầy đủ.

 • Quyền phản đối. Bạn có quyền phản đối việc chúng tôi xử lý Dữ liệu Cá nhân của bạn.

 • Quyền hạn chế. Bạn có quyền yêu cầu chúng tôi hạn chế việc xử lý thông tin cá nhân của bạn.

 • Quyền đối với tính khả chuyển của dữ liệu. Bạn có quyền được cung cấp bản sao thông tin mà chúng tôi có về bạn ở định dạng có cấu trúc, máy đọc được và được sử dụng phổ biến.

 • Quyền rút lại sự đồng ý. Bạn cũng có quyền rút lại sự đồng ý của mình bất kỳ lúc nào khi Công ty TNHH Nội thất Hooyouth Quảng Đông dựa vào sự đồng ý của bạn để xử lý thông tin cá nhân của bạn.

Xin lưu ý rằng chúng tôi có thể yêu cầu bạn xác minh danh tính của mình trước khi trả lời các yêu cầu đó.

Bạn có quyền khiếu nại với Cơ quan bảo vệ dữ liệu về việc chúng tôi thu thập và sử dụng Dữ liệu cá nhân của bạn. Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ với cơ quan bảo vệ dữ liệu địa phương của bạn trong Khu vực Kinh tế Châu Âu (EEA).

Các nhà cung cấp dịch vụ

Chúng tôi có thể thuê các công ty và cá nhân bên thứ ba để hỗ trợ Dịch vụ của chúng tôi ("Nhà cung cấp Dịch vụ"), cung cấp Dịch vụ thay mặt chúng tôi, thực hiện các dịch vụ liên quan đến Dịch vụ hoặc hỗ trợ chúng tôi phân tích cách Dịch vụ của chúng tôi được sử dụng.

Các bên thứ ba này chỉ có quyền truy cập vào Dữ liệu Cá nhân của bạn để thực hiện các nhiệm vụ này thay mặt chúng tôi và có nghĩa vụ không tiết lộ hoặc sử dụng nó cho bất kỳ mục đích nào khác.

phân tích

Chúng tôi có thể sử dụng Nhà cung cấp Dịch vụ bên thứ ba để theo dõi và phân tích việc sử dụng Dịch vụ của chúng tôi.

 • Google Analytics

  Google Analytics là một dịch vụ phân tích trang web do Google cung cấp để theo dõi và báo cáo lưu lượng truy cập trang web. Google sử dụng dữ liệu thu thập được để theo dõi và giám sát việc sử dụng Dịch vụ của chúng tôi. Dữ liệu này được chia sẻ với các dịch vụ khác của Google. Google có thể sử dụng dữ liệu thu thập được để ngữ cảnh hóa và cá nhân hóa quảng cáo của mạng quảng cáo của riêng mình.

  Bạn có thể chọn không tham gia cung cấp hoạt động của mình trên Dịch vụ cho Google Analytics bằng cách cài đặt tiện ích bổ sung trình duyệt chọn không tham gia Google Analytics. Tiện ích bổ sung này ngăn JavaScript của Google Analytics (ga.js, analytics.js và dc.js) chia sẻ thông tin với Google Analytics về hoạt động lượt truy cập.

  Để biết thêm thông tin về các thực tiễn bảo mật của Google, vui lòng truy cập trang web Bảo mật & Điều khoản của Google: https://policies.google.com/privacy?hl=vi

Tiếp thị lại hành vi

Công ty TNHH Nội thất Hooyouth Quảng Đông sử dụng dịch vụ tiếp thị lại để quảng cáo trên các trang web của bên thứ ba cho bạn sau khi bạn truy cập Dịch vụ của chúng tôi. Chúng tôi và các nhà cung cấp bên thứ ba của chúng tôi sử dụng cookie để thông báo, tối ưu hóa và phân phát quảng cáo dựa trên các lượt truy cập trước đây của bạn vào Dịch vụ của chúng tôi.

 • Google Ads (AdWords)

  Dịch vụ tiếp thị lại Google Ads (AdWords) được cung cấp bởi Google Inc.

  Bạn có thể chọn không tham gia Google Analytics cho Quảng cáo hiển thị hình ảnh và tùy chỉnh quảng cáo trên Mạng hiển thị của Google bằng cách truy cập vào trang Cài đặt Quảng cáo của Google: http://www.google.com/settings/ads

  Google cũng khuyên bạn nên cài đặt Tiện ích chặn trình duyệt gửi dữ liệu đến Google Analytics - https://tools.google.com/dlpage/gaoptout - cho trình duyệt web của bạn. Tiện ích bổ sung trình duyệt chọn không tham gia Google Analytics cung cấp cho khách truy cập khả năng ngăn Google Analytics thu thập và sử dụng dữ liệu của họ.

  Để biết thêm thông tin về các thực tiễn bảo mật của Google, vui lòng truy cập trang web Bảo mật & Điều khoản của Google: https://policies.google.com/privacy?hl=vi

Liên kết đến các trang web khác

Dịch vụ của chúng tôi có thể chứa các liên kết đến các trang web khác không do chúng tôi điều hành. Nếu bạn nhấp vào liên kết của bên thứ ba, bạn sẽ được dẫn đến trang web của bên thứ ba đó. Chúng tôi thực sự khuyên bạn nên xem lại Chính sách Bảo mật của mọi trang web bạn truy cập.

Chúng tôi không kiểm soát và không chịu trách nhiệm về nội dung, chính sách bảo mật hoặc thông lệ của bất kỳ trang web hoặc dịch vụ nào của bên thứ ba.

Quyền riêng tư của trẻ em

Dịch vụ của chúng tôi không giải quyết bất kỳ ai dưới 18 tuổi ("Trẻ em").

Chúng tôi không cố ý thu thập thông tin nhận dạng cá nhân từ bất kỳ ai dưới 18 tuổi. Nếu bạn là cha mẹ hoặc người giám hộ và bạn biết rằng Con của bạn đã cung cấp Dữ liệu Cá nhân cho chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi. Nếu chúng tôi biết rằng chúng tôi đã thu thập Dữ liệu Cá nhân từ trẻ em mà không có sự xác minh của sự đồng ý của cha mẹ, chúng tôi sẽ thực hiện các bước để xóa thông tin đó khỏi máy chủ của mình.

Các thay đổi đối với Chính sách Bảo mật này

Chúng tôi có thể Chính sách Bảo mật của chúng tôi theo thời gian Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về bất kỳ thay đổi nào bằng cách đăng Chính sách Bảo mật mới trên trang này.

Chúng tôi sẽ cho bạn biết qua email và / hoặc một thông báo nổi bật trên Dịch vụ của chúng tôi, trước khi thay đổi có hiệu lực và "ngày có hiệu lực" ở đầu Chính sách Bảo mật này.

Bạn nên xem lại Chính sách Bảo mật này định kỳ để biết bất kỳ thay đổi nào. Các thay đổi đối với Chính sách Bảo mật này có hiệu lực khi chúng được đăng trên trang này.

Liên hệ chúng tôi

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về Chính sách Bảo mật này, vui lòng liên hệ với chúng tôi:

 • Qua email: ryonc@hkmosun.com